034 36 30 36 / 063 489 018 office@spakic.com

TEMIŠVAR 2020

0
Price
From€16
Price
From€16
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

178

Zašto izabrati nas?

  • Odlične cene zagarantovane
  • Mi brinemo o našim klijentima
  • Najbolje ture i destinacije
  • Najpovoljnije putno osiguranje SAVA

1 dan

-Jednodnevni izlet-
FESTIVAL CVECA-TIMFLORALIS TIMISOARA

25.04.2020.

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Kragujevca ,stajaliste Roda centar -Hala jezero u ranim jutarnjim časovima
01,30h.(Tacno vreme najkasnije 2 dana pre polaska) .
Dolazak u Temišvar, najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede, na
kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra (sagrađeno 1872. godine), Saborna (rumunska)
crkva Banatske mitropolije (1946. godine), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada
Rima iz 1926. godine), te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914.
godine; Trg slobode, na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u
baroknom stilu), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg
jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i
1774. godine), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske

pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine).

Slobodno vreme za uživanje u festivalu cveća Timfloralis na sva tri glavna trga u centru grada:
Trgu jedinstva, Trgu slobode i Trgu pobede. Slobodno vreme za obilazak tržnog centra Iulius
mall .Polazak za Kragujevac u vecernjim satima.Voznja i dolazak na mesto polaska u kasnim

vecernjim satima.

https://www.facebook.com/Timfloralis/

Cena aranzmana: 1950 din

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• Placanje 30 % prilikom rezervacije,isplata 7 dana pre polaska ili odlozeno u jednakim
mesecnim ratama isplata do 01.06.2020. administrativnom zabranom za lica zaposlena
kod preduzeca i ustanovama sa kojima nasa agencija ima zakljucen ugovor o saradnji,ili

cekovima gradjana.
Cena aranzmana ukljucuje :
• Prevoz autobusom turisticke klase klima,tv,dvd.
• razgledanja po programu putovanja,
• usluge pratioca grupe
• troškove organizacije aranžmana.
• Cena aranzmana ne ukljucuje :
• troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
• individualne troškove.

Program je rađen na bazi minimum 40 putnikau slučaju nedovoljnog broja putnika rok
za otkaz putovanja 5 dana pre početka putovanja ili agencija zadržava pravo da
realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijomAgencija zadržava
pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.Agencija ne snosi
odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu
putovanja.Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u
programu usled objektivni okolnostiPrema zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne
izleti (putovanja kraća od 24h), nije obavezna zaštita u pogledu garancije putovanja

POSEBNE NAPOMENE:
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na
usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja
aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer
ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može
zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća.
Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u
slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je
jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom
sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte
u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje
potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1
kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne
postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja
sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od
lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova
izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled
objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili
verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica,
restorana, muzeja… ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja
zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena
dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu
provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja
ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost
ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki
hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime
postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan
o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela
datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet
usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to
isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su
dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,
jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen
za kosu, internet…)
•Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od
recepcije smeštajnog objekta.
•Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski
aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja
(balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može
obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa
pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje
komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike
upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim
uslovima putovanja organizatora putovanja.
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije.
Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite
odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole
u državama kroz koje prolazite.
•Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji
nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju
putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu
Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz
koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi
odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
•Tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje.
Cenovnik od 18.02.2020.